Socjologia-kierunek studiów

Socjologia jest podstawową dyscypliną nauki społecznej, która bada struktury społeczne i ich zmiany, a także działania społeczne, wartości i postawy. Socjologia jest naukowym badaniem społeczeństwa, w tym wzorcami relacji społecznych, interakcji społecznych i kultury. Termin socjologia został po raz pierwszy użyty przez francuza Auguste’a Compte’a w latach 30-tych XIX wieku, kiedy zaproponował syntetyczną naukę łączącą całą wiedzę o ludzkiej działalności. W świecie akademickim socjologia jest uważana za jedną z nauk społecznych.
Pierwszy europejski wydział socjologii został założony w 1895 roku na Uniwersytecie w Bordeaux przez Émile Durkheim, założyciela L’Année Sociologique (1896). Pierwszy wydział socjologii w Wielkiej Brytanii, powstał w London School of Economics and Political Science (siedziba British Journal of Sociology) w 1904 roku.
Punkty skupienia socjologii sięgają od globalizacji całych społeczeństw po intymne relacje społeczne. Tematy socjologii zależą od badanych społeczeństw: aktualne tematy badań obejmują imigrację i integrację, życie miejskie, wykorzystanie mediów i technologii, nierówność finansową i pojawienie się kryzysów finansowych. Inne ważne tematy obejmują ruchy społeczne i uczestnictwo; nierówność w opiece zdrowotnej i innych sektorach; zależności; dzieciństwo i dojrzewanie; instytucje, organizacje i społeczności, takie jak rodziny, miasta i państwo opiekuńcze; a także interakcje społeczne i sieci społecznościowe.
Dlaczego kobiety wysoko wykształcone mają mniej dzieci? Dlaczego osoby o wysokich dochodach żyją dłużej? Dlaczego młodzi ludzie podążają śladami swoich rodziców, wybierając edukację? Dlaczego choroby są bardziej rozpowszechnione wśród wdów? Dlaczego upośledzenia społeczne i ekonomiczne wydają się przekazywane z pokolenia na pokolenie? Badania demograficzne mają na celu odpowiedź na te i wiele innych ważnych społecznie kwestii, analizując czynniki, które oddzielają i jednoczą grupy ludności za pomocą danych ankietowych i wywiadów, rejestrów ludności i wielu innych zasobów statystycznych.
Formalna demografia dotyczy zakresu i struktury populacji, a także narodzin, zgonów i migracji. Demografia społeczna bada wpływ czynników społecznych na zdrowie, edukację, emeryturę i imigrację, a także na wpływ tych czynników na ogół społeczeństwa. Nacisk jest mniejszy na to, które zjawiska społeczne są faktycznie badane, a bardziej na to, jak są badane. Demografowie dążą do ustalenia, jak powszechne jest to zjawisko i jakie czynniki społeczne i inne na nim stoją.
Podejście socjologiczne pozwala kwestionować codzienne pojęcia i świadomie dystansować się od zwyczajowych wzorców myślenia. Ponieważ perspektywy i wyniki badań socjologicznych sięgają głębiej niż konwencjonalne poglądy, ujawniają ukryte problemy i podkreślają nowe alternatywy, socjologia ma potężny potencjał krytyczny. Z tych samych powodów jest to również przydatne do podejmowania decyzji i planowania, które wymagają dokładnych informacji.
Socjologia studia obejmuje szeroką dyscyplinę nauk społecznych. Jej kluczowe obszary zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi struktur społecznych i działalności społecznej. Każdy student musi szczegółowo zbadać co najmniej dwie dziedziny socjologii ogólnej, takie jak socjologia miejska lub socjologia rodziny. Celem jest, aby absolwenci socjologii mogli samodzielnie pozyskiwać i analizować informacje o zjawiskach społecznych oraz wykorzystywać je i stosować w różnych zadaniach.
W Polsce, aby dostać się na ten kierunek studiów należy zdobyć odpowiednią ilość punktów z wybranych uprzednio przedmiotów na egzaminie maturalnym. Kryterium przyjęcia na socjologię jest zależne wyłącznie od uniwersytetu lub uczelni, dlatego przed wyborem konkretnej placówki, warto zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom.
Dyscyplina socjologii bada szeroką gamę zjawisk społecznych, dzięki czemu oferuje szeroki program studiów dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Edukacja zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zakresie planowania, administracji i statystyki, jako nauczyciele w kształceniu dorosłych oraz jako dziennikarze i inni specjaliści ds. komunikacji. Wielu socjologów pracuje również jako badacze lub eksperci wspierający proces decyzyjny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here